Khách hàng
Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau
Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau
SĐT: 07803.650.072 - Fax: 07803.819.818